De Flakte (verkocht)

oan it wetter mei taskôgers
rood 57/6
rood-oragne 57/6
ta skôgers: 13/8 - 12/9 - 10//7,5 - 7,5/7,5

doarp yn de fierte
ribkarton-acrylverf in baklijst
48/48 cm

vreemde gasten 2
raster in baklijst
37/46 cm

Spieringstraat 1-3
ribkarton-acrylverf
2x 40/40 cm

skûlplak 1
ribkarton

Skûlplak 2
ribkarton

yn styl
ribkarton-acrylverf
4x27/27

grien
ribkarton

Tsjinstelling A en B
ribkarton-acrylverf in ambachtelijk gemaakte baklijst
47/49 cm

z.t.
ribkarton
51 - 63 cm

Amelân 1
ribkarton
40 - 89 cm

Amelân 2
Amelân 3
Amelân 4
ribkarton/acrylverf

buizen
ribkarton

Ko skiten grien 3
53/53 cm

Verweesd
ribkarton - kleurpotlood
92 - 120 cm

Corsica

Binnemiede ûnder wetter
42/60 cm

skyline

Skyline
46/77 cm

vier kleine werkjes van ribkarton z.t.

Z.T.
ribkarton

z.t.
ribkarton

z.t.
ribkarton

Zelfportret, opdracht 2e jaar Méér dan textiel.....
39/44 - 39/40 cm